Shimizu vs Kawasaki

0 - 2
Tempo pieno

Info

2 ✅

OVER1.5 ✅

MG 1-4 ✅